Szabályzatok

ALAPSZABÁLY

 (Egységes szerkezetben az Alapszabály kiegészítéssel és módosításokkal)

 

A jelen Alapszabály mellékletét képező Alapítói névsorban megjelölt alapító tagok az 1989. évi II. törvény előírásainak megfelelően egyesületet hoznak létre az alábbi feltételekkel:

 

 

I. Az egyesület alapítása

 

 

1./ Az egyesület neve: Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesülete

      

2./ Székhelye: 9025 Győr, Liget u. 72.

 

3./ Az egyesület jogállása:

 

Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely a jelen Alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljának elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét.

Az egyesület jogi személy. Tevékenységét minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek eleget téve folytatja. Az egyesület a nyilvántartásba vétellel jön létre.

 

4./ Az egyesület célja és cél szerinti tevékenysége:

 

- Győr város, és Győr-Moson-Sopron megye kulturális életének részeként, kiállítások, bemutatók által széles körben népszerűsíteni a díszmadártartást és–tenyésztést, további követőket toborozni e hobbinak,

- A hazai díszmadártartás, -tenyésztés színvonalának emelése, a tudományos módszerek elterjesztése, a Egyesület tagjai és az érdeklődők széleskörű felvilágosítása a díszmadarak tartásával, tenyésztésével, bemutatásával, egészségtanával és természetvédelmi helyzetével kapcsolatosan.

- Kapcsolattartás, rendszeres tapasztalatcsere más hazai csoportokkal.

- Városunk, megyénk és országunk méltó képviselete szakmai rendezvényeken bel- és külföldön egyaránt.

- Előadások, nyílt napok, rendhagyó órák segítségével az ifjúság természettudományos szemléletű, környezet- és természetvédelmi jellegű nevelése.

- Más szervezetekkel együttműködve egyes környezet- illetve természetvédelmi feladatok végrehajtása.

- A tagság érdekeinek védelme, képviselete, a madártartás feltételeinek javítása, a természetvédelmi és állatvédelmi törvények, a Washingtoni Egyezmény megismertetése és betartatása a tagság körében.

-         Az egyesület törekszik arra, hogy felvegye a kapcsolatot a térség többi civil

szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében.

- Az egyesület a célja elérése érdekében kutató és gyűjtő munkát végez, az összegyűjtött anyagot rendszerezi és feldolgozza. Folyamatosan keresi a lehetőségeket az összegyűjtött anyagok bemutatására minden lehetséges fórumon. Részt vesz olyan rendezvényeken, találkozókon, fesztiválokon, ahol lehetőség nyílik a természetvédelem, állatvédelem, továbbá kiemelten a madárvédelem népszerűsítésére, továbbá saját maga is szervez ilyeneket. Az egyesület tevékenységében fontos szerepet kap az oktatás, mivel az egyesület tagjai alapvető céljuknak tekintik, hogy az általuk birtokolt tudást minél szélesebb körben továbbadják.

 

Az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesületeolyan belföldi székhelyű szervezet, amely a hazai lakosság érdekében működik, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

Az egyesület pártoktól támogatást nem fogad el, pártpolitikai tevékenységet nem végez, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és ennek lehetőségét a jövőre nézve is kizárja.

 

 

II. Az egyesület tagsága

 

 

5./ Az egyesületnek azon magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei lehetnek a tagjai, akik a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelnek, az Alapszabályt, és az egyesület céljait elfogadják, továbbá gyakorolni kívánják az egyesületi tagságból eredő jogokat, és vállalják az ebből eredő kötelezettségek teljesítését.

 

6./ A tagok:

 

-         részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein,

-         kötelesek megfizetni a megállapított tagdíjat, és elvégezni az egyesület rendezvényeivel kapcsolatosan meghatározott közösségi munkát

-         választhatnak, és választhatók a vezetőségbe, és az egyesület más szervébe,

-         tájékoztatást kapnak, és kérhetnek az egyesület tevékenységéről,

-         az egyesület bármely szervének a törvénysértő határozatát – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatják.

 

7./ Az egyesületben a magánszemélyek, továbbá a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogai, és kötelezettségei azonosak.

 

8./ A tagsági viszony keletkezése:

 

8.1./ Az egyesület alapító tagjait a jelen Alapszabály mellékletét képező Alapítói névsor tartalmazza.

 

8.2./ Az egyesületbe tagként az léphet be, aki a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelel, az Alapszabály rendelkezéseit megismeri, azokat magára nézve kötelezőnek tartja, és gyakorolni kívánja az egyesületi tagságból eredő jogokat, ugyanakkor vállalja az ebből eredő kötelezettségek teljesítését, és e szándékát a Belépési nyilatkozat aláírásával kinyilvánítja. A tagfelvételről a vezetőség dönt.

Az egyesületnek cselekvőképtelen (14 év alatti kiskorú személy) nem lehet tagja, korlátozottan cselekvőképes magánszemély esetén a törvényes képviselő írásbeli beleegyezése szükséges.

 

8.3./ Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező személy,aki egyetért az egyesület céljaival és anyagi hozzájárulásával és egyéb szolgáltatással (pl.: helybiztosítás a rendezvényekhez, eszközök adományozása, stb.) segíteni kívánja az egyesület munkáját.

A pártoló tagok a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választhatók meg a vezetőség tagjává, és nem részesülnek mindazon szolgáltatásokból, kedvezményekből, amiket az egyesület a rendes tagjai részére nyújt.

A pártoló tag tagdíj fizetésére nem köteles, de az általa vállalt hozzájárulás teljesítésére kötelezhető.

 

9./ A tagsági viszony megszűnik, amennyiben a tag:

-         kilép,

-         kizárják,

-         a tagi kötelezettségek nem teljesítése miatt a tagsági jogviszonyát megszüntetik

-         meghal, illetőleg jogutód nélkül megszűnik.

 

9.1./ A kilépést a vezetőséghez kell írásban bejelenteni, amely intézkedik a tag tagi nyilvántartásból történő törléséről. A kilépés a bejelentéssel válik hatályossá.

 

9.2./ A tagot a vezetőség határozattal kizárja, ha az esedékes tagdíjat a vezetőség írásbeli felszólítása ellenére, további 8 napon belül sem fizette meg, mulasztását postai, vagy elektronikus úton sem mentette ki. A mulasztó tag részére az írásbeli felszólítást a vezetőség nevében a gazdasági titkár küldi meg.

Amennyiben a kizárt tag a kizárásra vonatkozó határozatot törvénysértőnek tartja, úgy a határozatot a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.

 

A tagi nyilvántartásból történő törlésről a vezetőség gondoskodik.

 

10./ A tagdíj meg nem fizetése miatt megszűnt tagsági viszonyt a tag kérésére a vezetőség helyreállítja, ha a tag az elmaradt tagdíjat pótlólag megfizeti.

 

 

III. Az egyesület szervezete

 

 

11./ A közgyűlés

 

11.1./ Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a magánszemély tagokból, valamint a jogi személy tagok, és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok képviselőiből áll.

 

11.2./ A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer a vezetőség hívja össze írásban, illetve elektronikus levél formájában a napirend megjelölésével, legalább 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt.

A közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni akkor is, ha azt:

-         a bíróság elrendeli,

-         a tagok legalább egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri.

 

11.3./ A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra megismételt közgyűlés hívható össze. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés ülései nyilvánosak.   

 

11.4./ A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

-         az Alapszabály elfogadása, és módosítása,

-         az éves beszámoló elfogadása,

-         a vezetőség tagjainak megválasztása,

-         a vezetőség, beszámolójának megvitatása, jóváhagyása,

-         a vezetőség határozatával szemben benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása,

-         döntés az egyesület feloszlásáról, más egyesülettel, társadalmi szervezettel történő egyesüléséről,

-         az egyesület megszűnése esetén döntés annak vagyonáról.

 

11.5./ A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.

 

A közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik.

 

12. A vezetőség

 

12.1./ A közgyűlés a tagjai sorából nyílt szavazással legfeljebb 3 évre, 5 tagból (elnök, alelnök, elnökségi tag, pénzügyi titkár, adminisztratív titkár) álló vezetőséget választ, amely az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. A vezetőség tagjai újraválaszthatók.

A vezetőség tagja olyan magyar állampolgár lehet, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

 

12.2./ A vezetőség ülését szükség szerint, de évente legalább kétszer az elnök hívja össze a napirend közlésével írásban, legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt postai, vagy elektronikus úton. A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 3 vezetőségi tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. A vezetőségi ülés nyilvános.

A vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, élettársa a határozat alapján

-         kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-         bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő ügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az egyesületi cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

12.3./ A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:

 

-         a közgyűlés határozatainak végrehajtása,

-         az egyesület éves költségvetésének meghatározása,

-         az éves munkaprogram elkészítése,

-         a közgyűlések előkészítése,

-         a közgyűlések között az egyesület tevékenységének szervezése, és működésének biztosítása,

-         gondoskodás az egyesület vagyonának kezeléséről, gyarapításáról,

-         döntés a tagok felvételéről,

-         a tagdíj mértékének megállapítása,

-         a tagi nyilvántartás vezetése,

-         tag kizárása

-         az egyesület könyveinek vezetése.

 

12.4./ A közgyűlés a vezetőség tagjai közül megválasztja a vezetőség elnökét, aki egyben az egyesület elnöke, valamint az egyesület alelnökét, az adminisztratív titkárt és a pénzügyi titkárt.

 

Az elnök képviseli az egyesületet harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok, és más hatóságok előtt. Elnököl a közgyűléseken, vezetőségi üléseken. Összehívja a vezetőségi ülést és gondoskodik a vezetőség határozatainak végrehajtásáról.

Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

Az adminisztratív titkár feladata  az egyesületnél felmerülő adminisztratív feladatok ellátása, és a rendezvények körüli teendők koordinálása.

A pénzügyi titkár végzi a bevételek, kiadások, anyagi eszközök nyilvántartását, előkészíti az éves költségvetést, és a pénzügyi beszámolókat.

 

Az egyesület első elnöke 3 évre:
Bóka József 9025 Győr, Brigád u. 6. szám alatti lakos.

Az egyesület első alelnöke 3 évre:

(ifj.) Herczeg Zoltán 9025 Győr, Liget. u. 72. szám alatti lakos.

Az elnökség tagja 3 évre:
Szilágyi Gábor 9027 Győr, Budai u. 22. szám alatti lakos.

Az egyesület első pénzügyi titkára 3 évre:

Fekete Mária 9028 Győr, Bajnok u. 3/A. szám alatti lakos.

Az egyesület első adminisztratív titkára 3 évre:

Herczeg Zoltán 9025 Győr, Liget. u. 72. szám alatti lakos.

                                                                                                        

                                 

IV. Az egyesület vagyona

 

 

13./ Az egyesület a tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 

13.1./ Az egyesület vagyona a tagdíjakból, a jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, a pályázatokon nyert támogatások összegéből, a költségvetési szervek által nyújtott támogatásokból, és az adójogszabályok alapján felajánlott összegekből, és a rendezvények bevételeiből képződik.

 

Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök az alelnökkel vagy a pénzügyi titkárral együttesen jogosult.

 

13.2./ Az egyesület - célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amelyet azonban az egyesület csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

 

Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az alapszabályban meghatározott célra fordítja.

 

13.3./ A tagdíj összegét minden évre a vezetőség határozza meg.

A tagok kötelesek a tagdíjat minden évben a vezetőség által meghatározott ütemezésben, hiánytalanul megfizetni.

 

13.4./ Nyilvántartási és beszámolási szabályok

 

Az egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

A közgyűlésről és a vezetőség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyesület elnöke, a jegyzőkönyvvezető és két tag hitelesíti, a vezetőségi ülés jegyzőkönyvét pedig a vezetőségnek kettő az ülésen jelen levő tagja.

Az egyesület elnöke Határozatok könyvét vezet, amely tartalmazza a közgyűlés és a vezetőség valamennyi határozatát, azok meghozatalának időpontját és a határozatok hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát /vezetőségi határozatoknál a személyét is/.

A közgyűlési és vezetőségi határozatokat az érintettekkel az egyesület elnöke írásban közli, továbbá meghozataluk után maximum 8 nap elteltével kifüggesztésre kerülnek az egyesület székhelyén elhelyezett faliújságra is.

Az egyesület gazdálkodásának eredményét és a vonatkozó jogszabályokban előírt beszámolóit, továbbá egyéb közérdekű hirdetményeit valamelyik országos, vagy megyei lapban történő közzététel útján, illetőleg az Interneten keresztül hozza nyilvánosságra, így ezek az adatok mindenki számára megtekinthetőek az egyesület honlapján.

Az egyesület éves beszámolója és közhasznúsági jelentése minden évben tárgyév június 1. és december 31. napja között megtekinthető az egyesület honlapján.

 

13.5./  Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratok – ideértve az egyesület beszámolóit is – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet. Ennek lehetőségét előre egyeztetett időpontban az egyesület székhelyén az egyesület elnöke biztosítja.

Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet, és az egyesület székhelyén és az egyéb helyszíneken megtartott rendezvényeken, gyűléseken bárki részt vehet. A egyesület a működéséről, valamint a szolgáltatásai igénybevétele módjáról folyamatosan tájékoztatást ad az egyesület honlapján.

Az egyesület elnöke függeszti ki a közgyűlési és vezetőségi határozatokat az egyesület székhelyén elhelyezett faliújságra, az egyesület elnöke gondoskodik a beszámolók és a hirdetmények közzétételéről, valamint arról, hogy az egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének módja az egyesület honlapján nyilvánosságra hozatalra kerüljön.

 

 

V. Az egyesület megszűnése

 

 

14./ Az egyesület megszűnik, ha:

-         a közgyűlés kimondja feloszlását, vagy más egyesülettel, társadalmi szervezettel való egyesülését,

-         a bíróság feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését.

 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után felmaradó vagyont a közgyűlés által meghatározott célra kell fordítani.

 

 

Záró rendelkezések

 

 

15.1./ Az alapítással járó költségeket az alapító tagok fejenként egyenlő arányban meghitelezik, visszatérítésének idejéről a közgyűlés határoz.

 

15.2/ A jelen alapszabály rendelkezéseit az alakuló közgyűlés megtárgyalta, és a 2/2009. sz. határozatával egyhangúlag elfogadta.

 

Az elnök a jelen Alapszabályt és szükséges mellékleteit nyilvántartásba vétel végett bejelenti a Megyei Bíróságnak.

 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései irányadók.

 

Győr, 2012. március 31.

 

 

………………………………….                                 ….…………………………………

           Bóka József                                                              (ifj) Herczeg Zoltán

                elnök                                                                   jegyzőkönyvvezető

 

 

…………………………………..                                …………………………………..

           Fekete Mária                                                          Herczeg Zoltán                               

     jegyzőkönyv hitelesítő                                                jegyzőkönyv hitelesítő

 

___________________________________________________________________

 

Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesülete

9025 Győr, Liget u. 72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesülete

 

Szervezeti és Működési Szabályzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatályos: 2012. április 25.

Utolsó módosítás jóváhagyva: 2013. május 14.

Tartalom

 

1.    Általános rendelkezések

2.    Az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesületének célja, tevékenysége

3.    Az Arrabona Díszmadár és Kisállat tenyésztők Egyesületének tagjai

4.    Tagsági jogviszony létesítése

5.    A tagok jogai és kötelezettségei

6.    A tagsági jogviszony megszűnése

7.    Az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesületének felépítése

8.    Tenyésztői és egyesületi munkát elismerő címek

9.    Rendezvények szervezése

10.                      Az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesületének gazdálkodása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Általános rendelkezések

 

Az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők egyesülete önálló jogi személyként működő non-profit szervezet.

 

A szervezet éves munkaterv alapján működik, melyhez pénzügyi munkaterv (költségvetés) tartozik.

 

A szervezet neve: Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesülete

Rövidített neve: Arrabona Egyesület

Székhelye: 9025 Győr, Liget u. 72

Alapításának éve: 2009.

 

A szervezet alapszabály szerint működik, az alapszabályban nem tárgyalt kérdéseket jelen szabályzat határozza meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem lehet ellentétes az Alapszabállyal, ilyen esetben irányadó az Alapszabályban foglalt rendelkezés.

 

2.    Az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesületének célja, tevékenysége

 

- Győr város, és Győr-Moson-Sopron megye kulturális életének részeként, kiállítások, bemutatók által széles körben népszerűsíteni a díszmadártartást és–tenyésztést, további követőket toborozni e hobbinak,

- A hazai díszmadártartás, -tenyésztés színvonalának emelése, a tudományos módszerek elterjesztése, a Egyesület tagjai és az érdeklődők széleskörű felvilágosítása a díszmadarak tartásával, tenyésztésével, bemutatásával, egészségtanával és természetvédelmi helyzetével kapcsolatosan.

- Kapcsolattartás, rendszeres tapasztalatcsere más hazai csoportokkal.

- Városunk, megyénk és országunk méltó képviselete szakmai rendezvényeken bel- és külföldön egyaránt.

- Előadások, nyílt napok, rendhagyó órák segítségével az ifjúság természettudományos szemléletű, környezet- és természetvédelmi jellegű nevelése.

- Más szervezetekkel együttműködve egyes környezet- illetve természetvédelmi feladatok végrehajtása.

- A tagság érdekeinek védelme, képviselete, a madártartás feltételeinek javítása, a természetvédelmi és állatvédelmi törvények, a Washingtoni Egyezmény megismertetése és betartatása a tagság körében.

-         Az egyesület törekszik arra, hogy felvegye a kapcsolatot a térség többi civil

szervezetével, illetve más települések hasonló tevékenységet kifejtő szervezeteivel a fenti célok elérése érdekében.

-         Az egyesület a célja elérése érdekében kutató és gyűjtő munkát végez, az összegyűjtött anyagot rendszerezi és feldolgozza. Folyamatosan keresi a lehetőségeket az összegyűjtött anyagok bemutatására minden lehetséges fórumon. Részt vesz olyan rendezvényeken, találkozókon, fesztiválokon, ahol lehetőség nyílik a természetvédelem, állatvédelem, továbbá kiemelten a madárvédelem népszerűsítésére, továbbá saját maga is szervez ilyeneket. Az egyesület tevékenységében fontos szerepet kap az oktatás, mivel az egyesület tagjai alapvető céljuknak tekintik, hogy az általuk birtokolt tudást minél szélesebb körben továbbadják.

 

3.    Az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesületének tagsága

 

Az egyesületnek azon magánszemélyek, jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei lehetnek a tagjai, akik a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelnek, az Alapszabályt, és az egyesület céljait elfogadják, továbbá gyakorolni kívánják az egyesületi tagságból eredő jogokat, és vállalják az ebből eredő kötelezettségek teljesítését.

 

Tagok típusai:

-         rendes tag

-         rendes „távoli” tag

-         pártoló tag

 

A rendes tag és a rendes „távoli” tag az, aki felvételét kéri és felvétele után tagdíjat fizet.

 

A pártoló tag az, aki felvételét kéri és pártoló tagi hozzájárulást fizet, a tagok jogai és kötelezettségei korlátozott mértékben vonatkoznak rá.

 

4.    Tagsági jogviszony létesítése

 

Az egyesületbe tagként az léphet be, aki a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelel, az Alapszabály rendelkezéseit megismeri, azokat magára nézve kötelezőnek tartja, és gyakorolni kívánja az egyesületi tagságból eredő jogokat, ugyanakkor vállalja az ebből eredő kötelezettségek teljesítését, és e szándékát a Belépési nyilatkozat aláírásával kinyilvánítja. A tagfelvételről a vezetőség 30 napon belül dönt.

 

Az egyesület tagja lehet külföldi állampolgárságú magánszemély is, de vezető tisztségviselőnek nem választható.

 

Korlátozottan cselekvőképes magánszemély kizárólag gyámja/jogi képviselője írásbeli hozzájárulásával vehető fel az egyesület tagjai közé.

 

A szervezethez benyújtott tagfelvételi kérelmet csak indoklással lehet elutasítani.

 

A tagságról az Alelnök vezet nyilvántartást.

 

Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan személy ,aki egyetért az egyesület céljaival és anyagi hozzájárulásával és egyéb szolgáltatással (pl.: helybiztosítás a rendezvényekhez, eszközök adományozása, stb.) segíteni kívánja az egyesület munkáját.

A pártoló tagok a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választhatók meg a vezetőség tagjává, de részesülnek mindazon szolgáltatásokból, kedvezményekből, amiket az egyesület a tagjai részére nyújt.

A pártoló tag tagdíj fizetésére nem köteles, legfeljebb az általa vállalt hozzájárulás teljesítésére kötelezhető.

 

Rendes tagok fajtái:

-         rendes tag

-         rendes „távoli” tag

 

 

5.    A tagok jogai és kötelezettségei:

 

A tagok jogai:

-         részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein,

-         választhatnak, és választhatók a vezetőségbe, és az egyesület más szervébe,

-         tájékoztatást kapnak, és kérhetnek az egyesület tevékenységéről,

az egyesület bármely szervének a törvénysértő határozatát – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatják.

-         az egyesület által rendelkezésükre bocsátott gyűrűszámmal jogosultak gyűrűzni az egyesületi tagságuk időtartama alatt

 

 

A tagok kötelezettségei

-         kötelesek megfizetni a megállapított tagdíjat

-         kötelesek 50 óra társadalmi munkát végezni az egyesület rendezvényein, illetve ezek előkészítése folyamán, „távoli tagok” ezen kötelezettségüket a virtuális térben is teljesíthetik, illetve kutatások, cikkek formájában is elvégezhetik. Amennyiben a kiállításon részt kívánnak venni, úgy a kiállítás időtartama alatt számítunk a munkájukra.

-         kötelesek részt venni a közgyűlésen, távol maradásukat kötelesek jelenteni és elfogadható indokkal kimenteni

-         kötelesek részt venni az egyesület éves kiállításának előkészítésében és az ott felmerülő feladatok ellátásában

-         ajánlott számukra megjelenni az egyesület által szervezett oktatáson

-         ajánlott számukra részt venni a szervezet havi összejövetelein (ez alól kivételt képeznek az u.n. távoli tagok)

-         ajánlott számukra részt venni az egyesület fórumán a közösségi életben

 

 

6.    A tagsági viszony megszűnése

 

6.1   A tagsági jogviszony megszűnik a tag önkéntes kilépésével, amelyet a tag köteles írásban eljuttatni az egyesület vezetőségéhez.

6.2   A tagsági jogviszony megszűnhet a tag kizárásával, erről a vezetőség határoz, a döntésről határozatban értesíti postai, vagy elektronikus úton a tagot. Minősített esetei:

-         tagdíj nem fizetés: A tagdíj határidőig történő meg nem fizetése esetén az egyesület fizetési felszólítást küld a tagnak, majd a fizetési felszólítóban meghatározott határidő letelte után a soron következő vezetőségi ülésen határoz a tag kizárásáról.

-         súlyos kötelezettség mulasztás

-         jogszabály szerint a tagi jogviszonyt kizáró állapot fennállása

-         az egyesületi tag cselekedeteivel olyan mértékben szegi meg a szabályzatokat, hogy veszélyezteti az egyesület jó hírnevét

-         szakcsoport tagok esetén a szakcsoport szabályzatának olyan mértékű megszegése, mely az egyesület jó hírnevét veszélyezteti

 

 

6.3   A tag halálával, illetve jogi személyiséggel rendelkező tag megszűnésével.

 

 

 

 

 

7.    A szervezet felépítése

 

7.1   Közgyűlés

Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, amely a magánszemély tagokból, valamint a jogi személy tagok, és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok képviselőiből áll.

A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer a vezetőség hívja össze írásban, a napirend megjelölésével, legalább 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt.

A közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni akkor is, ha azt:

-         a bíróság elrendeli,

-         a tagok legalább egyharmada - az ok és a cél megjelölésével - írásban kéri.

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a közgyűlést 30 napon belül más napra, külön meghívóval, legalább 15 nappal a megismételt közgyűlés időpontja előtt írásban újra össze kell hívni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, hogy az ismételt közgyűlés megtartására az eredeti közgyűlés határozatképtelensége miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes és megtartható.

A közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

-         az Alapszabály elfogadása, és módosítása,

-         az éves beszámoló elfogadása,

-         éves költségvetés elfogadása

-         a vezetőség tagjainak megválasztása,

-         a vezetőség, beszámolójának megvitatása, jóváhagyása,

-         a vezetőség határozatával szemben benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása,

-         döntés az egyesület feloszlásáról, más egyesülettel, társadalmi szervezettel történő egyesüléséről,

-         az egyesület megszűnése esetén döntés annak vagyonáról

 

A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik.

 

 

 

7.2. Az egyesület vezetősége

 

A közgyűlés a tagjai sorából nyílt szavazással legfeljebb 3 évre, 5 tagból (elnök, alelnök, elnökségi tag, pénzügyi titkár, adminisztratív titkár) álló vezetőséget választ, amely az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. A vezetőség tagjai újraválaszthatók.

A vezetőség tagja olyan magyar állampolgár lehet, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

 

A társadalmi szervezetnek nem lehet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két éven belül legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, a közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig.  

 

A vezetőség ülését szükség szerint, de évente legalább kétszer az elnök, vagy az általa megbízott vezetőségi tag hívja össze a napirend közlésével írásban, mely történhet postai, vagy elektronikus formában, legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt. A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 3 vezetőségi tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. A vezetőségi ülés nyilvános.

 

A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:

 

-         a közgyűlés határozatainak végrehajtása,

-         az egyesület éves költségvetésének meghatározása,

-         az éves munkaprogram elkészítése,

-         a közgyűlések előkészítése,

-         a közgyűlések között az egyesület tevékenységének szervezése, és működésének biztosítása,

-         gondoskodás az egyesület vagyonának kezeléséről, gyarapításáról,

-         döntés a tagok felvételéről, illetve kizárásáról

-         a tagdíj mértékének megállapítása,

-         a tagi nyilvántartás vezetése,

-         az egyesület könyveinek vezetése

-         rendezvények szervezése, koordinálása

 

A közgyűlésről és a vezetőség üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyesület elnöke, a jegyzőkönyvvezető és két tag hitelesíti, a vezetőségi ülés jegyzőkönyvét pedig a vezetőségnek kettő az ülésen jelen levő tagja.

Az egyesület elnöke Határozatok könyvét vezet, amely tartalmazza a közgyűlés és a vezetőség valamennyi határozatát, azok meghozatalának időpontját és a határozatok hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számarányát /vezetőségi határozatoknál a személyét is/.

A közgyűlési és vezetőségi határozatokat az érintettekkel az egyesület elnöke írásban közli, továbbá meghozataluk után maximum 8 nap elteltével felkerülnek az egyesület weboldalára, illetve fórumára.

Az egyesület éves beszámolója  minden évben tárgyév június 1. és december 31. napja között megtekinthető az egyesület honlapján.

 

7.2   Szakcsoportok

 

Az egyesület tagsága létrehozhat az egyesületen belül szakcsoportokat, melynek célja, hogy az azonos szekcióba tartozó madarakat tenyésztő tagok szakmai munkáját koordinálja és érdekeik védelmében fellépjen.

 

A szakcsoport szakmai munkáját a „Szakcsoport vezető” irányítja, akit a szakcsoport tagjainak  javaslatára az egyesület vezetősége nevez ki határozatlan időre. A szakcsoport vezetők vezetői minősége a kinevezés visszavonásával, illetve a vezető lemondásával szűnik meg.

 

Az egyes szakcsoportok működési szabályzatát a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete tartalmazza.

 

A szakcsoport az év folyamán bármikor létrejöhet a tagok kezdeményezésére, vezetőjének javaslatot tehet, működését megkezdheti, szabályzatát elkészítheti,  amely a soron következő közgyűlés alkalmával kerül jóváhagyásra a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteként.

 

Amennyiben valamelyik tag súlyosan, folytatólagosan megszegi a szakcsoport szabályzatát, kizárásáról a szakcsoport vezetője dönt, amennyiben a szabályszegés, vagy magatartás olyan súlyos, hogy veszélyezteti az egyesület jó hírnevét, ebben az esetben a szakcsoport vezetője írásban beterjesztheti a tag egyesületből történő kizárására vonatkozó javaslatot az egyesület vezetőségének, amely ezt a soron következő vezetőségi ülés alkalmával elbírálja.

 

Az egyes szakcsoportok újonnan belépő tagjai a szakcsoport külön kérésére meghatározott intervallumon belüli gyűrűszámot kaphatnak.

 

Jelenleg működő szakcsoportjaink:

1.     Japán fürj Tenyésztők Klubja és Fürjklub egyesített szakcsoportja (1. számú melléklet)

 

 

8.     Tenyésztői és egyesületi munkát elismerő címek

 

A tenyésztői címeket a tenyésztői munkában elért eredmények alapján  adományozza a szervezet, ezek feltételeit az egyesület Minősítési Szabályzata tartalmazza. A díjba minden év december 31-ig elért eredmények számítanak bele, a díjak átadására az aktuális évet követő kiállításon kerül sor.

 

A tenyésztői munkát díjazó címek:

 

8.1     Arrabona Mestertenyésztő

8.2     Arrabona Bronzkoszorús Mestertenyésztő

8.3     Arrabona Ezüstkoszorús Mestertenyésztő

8.4     Arrabona Aranykoszorús Mestertenyésztő

 

A díjak plakett formában, a fokozatnak megfelelő színben, a minősítést igazoló oklevél kíséretében kerülnek átadásra.

 

 

 

 

9.    Rendezvények szervezése

 

A rendezvények szervezésére a vezetőség maguk közül jelöli ki a koordinálási feladatokat végző személyeket, akik irányítják a tagság munkáját.

 

Ide tartozó feladatok különösen:

-         időpont egyeztetés a helyszínt biztosító intézménnyel

-         nevezési felhívások eljuttatása a kiállítókhoz

-         nevezések feldolgozása, visszaigazolása

-         kategóriák megállapítása

-         bírálat megszervezése

-         díjazás feltételeinek biztosítása

-         madarak átvétele, berakása, bírálat lebonyolítása

-         kiállításhoz kapcsolódó egyéb közösségi programok megszervezése

-         propaganda, hirdetés

-         oktatások, előadások szervezése

-         rendezvények felügyeletének, rendjének biztosítása

 

 

Egyesületünk hagyományos rendezvényei:

 

-         éves kiállítás, bírálattal, kapcsolódó közösségi programokkal (tombola, rajzpályázat, jó idő esetén udvari gyermekprogramok, bemutatók, játékok, online kisállat szépségverseny) A madárkiállítás részletes szabályait az egyesület Kiállítási és Verseny Szabályzata tartalmazza.

-         Madarásznap rendezvény sorozat: évi 2-4 alkalommal megrendezésre kerülő szakmai előadás napok, melyek célja a madarászok és madárkedvelők ismereteinek bővítése

 

 

10.                      Az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesületének gazdálkodása

 

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, melynek összeállítása a vezetőség feladata, elfogadása a közgyűlés hatásköre.

 

Az egyesület bevételei:

-         tagdíjak

-         pártoló tagok támogatásai

-         adományok

-         rendezvények bevételei

-         egyéb bevételek

 

Az egyesület kiadásai:

 

-         rendezvények költségei

-         működési kiadások

-         egyéb költségek

 

A vezetőség az éves gazdálkodásról a számviteli beszámolóban ad számot, melynek elkészítése, a könyvek vezetésével egyetemben a gazdasági titkár feladata, elfogadása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

 

A bevételek felosztásáról a vezetőség a költségvetési irányszámok és a kiadások súlyának figyelembe vételével dönt.

 

 

 

 

                                                                                                            Bóka József

                                                                                                               elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    számú melléklet:


A
Japán fürj Tenyésztők Klubja és Fürjklub egyesített szakcsoportjaszabályzata


1. Tagjai: a szakcsoport tagság feltétele az egyesületi tagság, mivel a szakcsoport az egyesület szerves részét képezi.


2. Felvételi kérelem: az egyesületi tagok a Fürjklub vezetőjénél kérhetik felvételüket a szakcsoportba, illetve az egyesületbe történő belépéssel egyidejűleg a belépési nyilatkozaton.

 

A beérkezett kérelmek elbírálása néhány napon belül megtörténik, a felvételről, vagy elutasításról a kérelmező levélben, vagy elektronikus levélben értesítést kap. A belépési nyilatkozat aláírásával a jelölt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve a klub szabályzatát.


3. A szakcsoport céljai:
A szakcsoport összefogja, szakmai irányítást nyújt az ország, illetve az országhatárokon túli hobbi fürjtenyésztőknek, akik madaraikat kedvtelésből tartott állatként tenyésztik. Kedvtelésből tartott állatnak tekintendő a díszmadárként tartott fürj, illetve a háztájiban haszonállatként (nem vállalkozásban, nagyüzemi módon), számára megfelelő, jólétét szem előtt tartó módon tartott madár.

 

A szakcsoportnak nem célja a nagyüzemi madártartók összegyűjtése. Aki taposórácson madarat tartó nagyüzem nevében értékesít, vagy ilyen felvásárlónak termel, szintén nem kívánatos a klubtagok soraiban.


Fontosnak tartjuk, hogy tagjaink szigorúan betartsák az állatvédelmi törvény és a 41/2010-es kormányrendelet talajlakó állatokra vonatkozó előírásait, különös tekintettel a taposórács tilalmára.


Szeretnénk népszerűsíteni a japán fürj és a díszfürjek tartását, megismertetni az embereket a fajokkal, tartásukkal, termékeik felhasználásával.
A szakcsoport célja, hogy tudatos tenyésztői munkával új színmutációkat hozzunk létre és rögzítsünk, ugyanakkor szem előtt tartjuk az állatok egészségét.


Hosszabb távon szeretnénk elérni, hogy a Fürjklub szakacsoport neve garantálja a minőséget és a megbízhatóságot.


4. Aki nem tartja be az állatjólétre vonatkozó előírásokat, madarait taposórácson, vagy nem taposórácson, de  zsúfoltan tartja, csőrkurtítást (élő szövetbe történő vágással, vagy égetéssel), vagy szárnycsonkolást (ide nem értendő a toll nyírása) végez, vagy egyéb módon károsítja madarai egészségét, az figyelmeztetésben részesül, ha a határidőn belül nem javít a körülményeken, a szakcsoportból kizárásra kerül, illetve a szakcsoport vezetőjének javaslata alapján, az egyesület vezetősége mérlegeli az egyesületből történő kizárás lehetőségét is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Kiállítási- és Versenyszbályzat

Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyszétők Egyesület

Érvényes: 2012. április 25-től

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kiállítás
1. Az Arrabona Díszmadár- és Kisállatenyésztők Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) minden évben megrendezi kiállítását, mely – ha a közgyűlés másként nem határoz - 3 napos rendezvény.
1.1.Első nap: délelőtt óvodás és iskolás csoportok szervezett, ingyenes látogatása, délután a kiállított madarak bírálata zajlik.
1.2. Második-harmadik nap: közönségnapok, ehhez kapcsolódóan közösségi és családi programok zajlanak.

II. Nevezhető fajok/fajták
1. Az Egyesület kiállítására nevezhető bármely ép tollazatú, egészséges díszmadár, kivéve a házi galambot és a házi baromfit.

III. Kiállítók

1. Az Egyesület tagjai részére, aki a tárgyévi tagdíjat rendezték, a kiállítással kapcsolatos közösségi munkát elvégezték, a kiállításra történő nevezés díjtalan
2. Az Egyesület azon tagjai részére, akik a tárgyévi tagdíjat még nem rendezték és/vagy a kiállítással kapcsolatos közösségi munkát nem végezték el, a nevezés kizárólag a tagdíj rendezése és/vagy a közösségi munka pénzbeli kiváltása után lehetséges
3. A kiállításon nevezési díj ellenében bármely magyarországi és külföldi madarász részt vehet, amennyiben a közgyűlés által meghatározott nevezési díjat, valamint a hatósági állatorvos által megkövetelt, érvényben lévő jogszabályoknak megfelelő állategészségügyi igazolást és az egyéb, jogszabály szerint szükséges dokumentumokatprezentálja.

IV. Nevezésekkel kapcsolatos irányelvek:

1. A kiállításra szánt madarak nevezhetők egyéniben, illetve kollekcióban, de amennyiben egy kategóriában nem neveznek a verseny kialakulásához elegendő kollekciót, akkor ezek a madarak automatikusan egyéniben versenyeznek
2. Egy kiállító azonos kategóriában maximálisan 16 egyedet vagy 4 kollekciót nevezhet. A kategóriák kialakítása a beérkezett nevezések alapján történik
4. A kiállítás ideje alatt a verseny mellett tenyészszemle is zajlik. A tenyészszemlén azok a nevezett madarak vesznek részt, amelyek nem felelnek meg a versenyfeltételeknek, nem rendelkeznek a tenyésztő saját gyűrűjével, vagy nem a verseny korosztályba tartoznak, tulajdonosuk mégis szeretné tudni a madarak tenyészértékét.

5. A nevezők részére az Egyesület kalitokat, röpdéket biztosít, ugyanakkor lehetőség van a kiállítónak a saját eszközeiben kiállítani, ha azok megfelelnek a szabványoknak és állapotuk esztétikai szempontból elfogadható.

6. Elfogadásra kizárólag a nevezési határidőig beérkezett, vagy hitelt érdemlően igazolt határidőn belül postára adott nevezések kerülhetnek, a határidő után érkezett nevezéseket nem fogadja el az Egyesület.

V. A madarak berakodása és kiadása
1. A berakodást az Egyesület e feladatra kijelölt tagjai irányítják.
2. A kiállító köteles a nevezésben megjelölt fajú/fajtájú és színű egyedet kiállítani, amennyiben a nevezéstől eltérő egyedet hoz, az az egyed a versenyen nem, csak a tenyészszemlén vehet részt és a katalógusba sem kerül bele.

3. A kiállító köteles a berakodást felügyelők által kijelölt eszközbe/illetve helyre elhelyezni a madarát.
4. A kiállító köteles a madár ellátásáról gondoskodni, ezt kérés esetén az Egyesület átvállalja a kiállító kérésére az általa hozott eleséggel.
5. Madarat a kiállítás zárása előtt a kiállítási eszközből kivenni tilos, kivéve az Egyesület vezetőségének előzetes írásbeli  engedélye alapján, illetve, ha a madár megbetegszik, megsérül, vagy állatorvosi segítségre van szüksége
6. A kiállított madarak szökése, eltűnése és elpusztulása esetén az Egyesület nem vállal felelősséget, kivéve, ha az esemény hitelt érdemlően bizonyíthatóan a rendezőség hibájából történt.
7. A madarak kiadása a legtávolabbról érkezők madaraival kezdődik.
8. A kiállító köteles egészségesen, tiszta tollazattal, tiszta gyűrűvel és lábbal berakni a madarait a kiállítási eszközökbe.

VI. A madarak bírálata
1. Az Egyesület a madarak bírálatára legalább magyarországi bírói engedéllyel rendelkező bírákat kér fel, de lehetőség szerint nemzetközileg elismert COM bírákat.

2. Bírálni csak COM-kategóriába besorolható fajú, fajtájú és színű madarat lehet.
3. A bírálat ideje alatt kiállító nem tartózkodhat a kiállító teremben, a bírók munkáját az Egyesület által biztosított felhordó és írnok segíti.
4. Felhordó és írnok kizárólag olyan személy lehet, akinek az adott kategóriában nincs nevezett madara.
5. A bírálat alatt a versenyre kiállított madarakon semmilyen jelző gyűrű nem lehet, ez a bírálatból történő kizárást vonja maga után, ez a csak tenyészszemlére nevezett madarakra nem vonatkozik.
6. Minden bírált madárról bírálati lap készül, ezeket a kiállítás zárásakor a kiállítóknak átadásra kerülnek

VII. Versenyre nevezett madarakkal kapcsolatos elvárások
1. A versenyre kizárólag zárt, tenyésztői gyűrűvel rendelkező madarat nevezhet a madár saját tenyésztője, a Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozó fajok olyan egyedei esetében, melyekre a természetvédelmi hatóság jóváhagyta a microchippel történő jelölést, az Egyesület is elfogadja a microchipes egyedi megjelölést. Ilyen egyedek esetében a chipezésre vonatkozó engedélyt a kiállító kérésre köteles a rendezőségnek bemutatni.

2. A versenyre kizárólag a versenykorosztályba tartozó egyedek nevezhetők
2.1. Énekes kanárik, színkanárik, alakkanárik esetében tárgyévi egyedek.
2.2. Egzóták, hullámos papagájok, törpepapagájok, fürjek, egzotikus galambok esetében 1-2 éves egyedek.
2.3. Közép- és nagypapagájok esetében korhatár nélkül.
3. A versenyből kizáró hibák mérlegelése a madarat értékelő bírók jogköre.

VIII. Tenyészszemlére nevezett madarak
1. A tenyészszemlére nevezett madarakkal kapcsolatosan nincsenek sem korosztályi, sem egyedi jelöléssel kapcsolatos kitételek, hiszen ezeknél a madaraknál a madár tenyészértékének, tenyészthetőségének vizsgálata a cél.

2. Tenyészszemlére nevezett madarak esetében az egyetlen kritérium a kifogástalan egészségi állapot.

IX. A kiállított madarak helyezése és díjazása
1. A versenyre nevezett madarak helyezéseinek sorrendjét a bírálatnál elért pontszámuk határozza meg
2. Pontszám azonosság esetén a bíráló dönti el a madarak végleges sorrendjét.
3. Amikor a bírók eldöntötték a madarak helyezését, a rendezőség ellenőrzi azoknak lábgyűrűjét, hogy sértetlen-e és  eredeti
4. Helyezések

4.1. I. helyezést ér el a kategória legmagasabb pontszámú madara, amennyiben legalább 89 pontot elért. Abban a kategóriában, ahol egyetlen madár sem érte el a minimális 89 pontos határt, ott I. díjat a rendezőség nem ad ki. Azokban a kategóriákban, ahol nincs külön kategória indításához elegendő madár, vagy kiállító, de valamely madár, vagy madarak elérték a kiváló minősítést (minimálisan 90 pont), az első helyet ki kell adni, a további helyezéseket azonban nem.
4.2. II. helyezést ér el a második legmagasabb pontszámú madár a kategóriában. Azokban a kategóriákban, ahol egyetlen madár sem érte el a 89 pontos minimális pontszámot, ott a legmagasabb pontszámú madár kapja ezt a helyezést.
4.3. III. helyezést ér el a kategória harmadik legmagasabb pontszámú madara, illetve kategóriák második legmagasabb pontszámú madara, ahol egyetlen madár sem érte el a 89 pontos minimumot.
4.4. Tenyésztői díj azon kategóriákban adható ki, ahol egy-egy tenyésztőnek több kiváló minősítésű madara is szerepelt, amennyiben ilyen tenyésztő nincs az adott kategóriában, ez a díj sem kerül kiadásra.
5. Különdíjak
5.1. Különdíj adható azon tenyésztőknek, akik madara a kategóriájában nem ért el helyezést, de kiváló minősítést kapott
5.2. Különdíjban részesíthető az a tenyésztő, akinek a madara a tenyészszemlében kiváló minősítést ért el
5.3. Különdíjat kaphat az a tenyésztő, akinek a madara a közönségszavazáson csak néhány szavazattal követi a nyertes madarat
5.4. Különdíj adható bármely bírói javaslatra.
6. Emléklapot minden kiállításon részt vevő tenyésztő kap.
7. A kiállítás legszebb madarának járó közönségdíjat annak a madárnak a tulajdonosa kapja, amelyikre a látogatók közül a legtöbben adták le szavazatukat.
8. Életmű díjban részesíthető az a tenyésztő, akit szakmai és egyesületi munkája érdemessé teszi rá, hogy megemlékezzünk róla. Ez a díj valamely tag halálakor poszthumusz is kiadható a hozzátartozók részére.

X. A helyezések, díjak visszavonása és a versenyből történő utólagos kizárás
1. A versenyből kizárással büntetendő és helyezése visszavonandó annak a tenyésztőnek, aki a kiállítás zárása előtt, előzetes írásos engedély nélkül kiveszi a kiállítási eszközből a madarát.
2. A versenyből kizárással és a helyezés visszavonásával büntetendő az a kiállító, aki madarán, vagy annak kiállítási eszközén annak megkülönböztetésére alkalmas jelet hagy, különös tekintettel a jelzőgyűrűre, névtáblára, névjegyre.
3. Visszavonható a helyezés, ha valamely kategóriában óvás érkezik és az óvásnak a Vezetőség helyt ad.

XI. Óvás
1. Óvásra a kiállítás helyezései kitűzésének napján 12 óráig van lehetőség, ezt írásban kell benyújtani a az Egyesület Vezetőségének címezve. A határidő leteltét követően egy órán belül óvás esetén a Vezetőség összeül és elbírálja az óvás jogosságát.

2. Óvási díj 5000 Ft.

XII. Egyéb rendelkezések
1. A kiállításon, illetve annak előkészítésén minden egyesületi tagnak minimum 12 óra közösségi munkát kell végezni, melyből 3 órát a kiállítás építésén, illetve minimálisan 4 órát a kiállítás nyitva tartási ideje alatt kell teljesíteni. A közösségi munkát jelenléti íven kell vezetni és az elnökkel érvényesíttetni. A minimális munka el nem végzése óránként 500 Ft-tal büntetendő.
2. Az egyesületi tagoknak kötelességük a rendezvény népszerűsítésében, a nevezési lapok továbbításában részt venni.
3. Az egyesületi tagoknak a kiállítás ideje alatt névre szóló, „rendező” feliratú kitűzőt kell viselni.
4. A kiállítóknak a kiállítás ideje alatt névre szóló, „kiállító” feliratú kitűzőt kell viselnie.
5. Az egyesületi tagok kötelesek a tőlük elvárható maximális udvariassággal és hozzáértéssel minden kérdésre válaszolni a látogatók részéről, illetve mindent megtenni annak érdekében, hogy azok minél jobban érezzék magukat és minél emlékezetesebb legyen számukra az esemény.
6. Az Egyesület tagjaira, mint rendezőkre sokkal nagyobb felelősség hárul, mint a külső kiállítókra, ezért igyekezzenek minél több dologra odafigyelni, különös tekintettel a következőkre:
6.1. A kiállított madarak előtt folyamatosan legyen táplálék és víz (ennek hiányában a kiállítást azonnal jogosult bezárni az illetékes hatóság)
6.2. A röpdék, kalitok rendesen be legyenek zárva
6.3. Ne legyen beteg, vagy elhullott madár a kiállító térben
6.4. A látogatók ne ijesztgessék a madarakat, nem menjenek túl közel hozzájuk, ne tudják kinyitni a röpdét, vagy a kalitot, ne legyen módjuk idegen anyagot adni a madaraknak
6.5. A kiállító termek mindig rendezett benyomást keltsenek.

XIII. A kiállítás záró ünnepsége
1. A kiállítás eredményeinek, illetve a kapcsolódó programok nyerteseinek kihirdetésére és az ünnepélyes díjkiosztóra a kiállítás utolsó napjának délutánján kerül sor, egy órával a zárás előtt.

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                      Bóka József

                                                                                          elnök

 

_____________________________________________________________________________________

SZABÁLYZAT
az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesülete tagjainak szakmai elismerésére

2012

1.§ A szabályzat célja megteremteni az Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) tagjainak az Egyesület keretein belül végzett tenyésztői munkásságuk alapján történő szakmai elismerésének feltételrendszerét.

2.§ (1) Ezen szakmai elismerések adományozása kizárólag tagok részére történik, mivel ennek célja tagjaink aktivizálása  a  tenyészállományuk hazai és külföldi versenyeken való bemutatására.

(2) E szempont teljesülése végett előtérbe helyezzük a   hobbiból tartott állatok fajainak sajátos bírálati lehetőségét, az országos és nemzetközi szövetségek vonatkozó, céljainkat segítő előírásait.  

I. Szakmai elismerések

3.§ Kizárólag az Egyesületben fennálló tagsági viszonyban lévő személyeknek adható a hobbiállat-tenyésztésben elért versenyeredmények elismerésére.  

4.§ Alapját a hazai és nemzetközi közhiteles bírálatú kiállításokon elért eredmények összegzése képezi, melyet az egyesület elnöksége tart nyilván a tag bejelentése alapján. 

5.§ Az elért eredményeket hitelt érdemlően bizonyítani kell.

6.§ A szakmai elismeréshez figyelembe vehető versenyek helyezéseinek pontozása.

(1) Hazai közhiteles bírálatú kiállításoknál:
I. helyezett     5 pont
II. helyezett    4 pont
III. helyezett  3 pont
A közönség, vagy a zsűri által adott különdíjért bármely kategóriában 4 pont adható.

(2) Hazai vagy külföldi szövetségi kiállításon vagy a Pannónia Kupán elért
I. helyezett     7 pont
II. helyezett            6 pont
III. helyezett  5 pont
Különdíjért bármely kategóriában  6 pont adható.


(3) Külföldön szervezett, a COM által elismert nemzetközi versenyen elért
I. helyezett   15 pont
II. helyezett  11 pont
III. helyezett  7 pont
Különdíjért bármely kategóriában 11 pont adható.

(4) Európa Bajnokságon elért 
I. helyezett   50 pont
II. helyezett  35 pont
III. helyezett  20 pont
Különdíjért bármely kategóriában 35 pont adható.

(5)  C.O.M. világversenyeken elért
I. helyezett 100 pont
II. helyezett  75 pont
III. helyezett  50 pont
Bármely különdíjért 75 pont adható.

7.§ Jelenlegi tagjainknál a Szabályzat elfogadását megelőző öt év eredményeit  a 6.§. szerint visszamenőleg beszámítjuk, és azzal együtt számítjuk ki a tenyésztői elismerések szintjének teljesítését.

8.§ Új tagok esetében a tagsági viszony kezdetét megelőző két év eredményeit a 6.§. szerint visszamenőleg beszámítjuk, és azzal együtt számítjuk ki a tenyésztői elismerések szintjének teljesítését.

9.§ Szintteljesítés esetén az elért címeket  az elnök adja ki a Vezetőség által meghatározott rendezvényen.

10.§ Reklamációt mindenkor az Egyesület közgyűlése felé írásban kell benyújtani, melynek kivizsgálását 60 napon belül el kell végezni és eredményéről a panasztevőt írásban kell értesíteni. 

11.§ Amennyiben valamely kiállítást rendező szerv indokolt esetben visszavonja egy tenyésztő helyezését, ezt a helyezést az Egyesület elnöksége sem számítja be a szintek teljesítésébe.  

12.§ Ha saját rendezvény esetén a rendezőség visszavonja, illetve az 1.5.9. pontban meghatározott  eseteknél  nem adja ki a helyezést, a helyezés pontszáma szintén nem számít be a tenyésztői szintek értékelése.  

12.§ A rendezőség  visszavonja a helyezéseket és nincs fellebbezési lehetőség az alábbi esetekben: 
(1) A tenyésztő a kiállítás zárási ideje előtt elviszi az állatot. Ez alól kivétel, ha az eseményre állatorvosi beavatkozást igénylő sérülés, betegség miatt kerül sor.

(2) Ha az eladott állatot az új tulajdonos viszi el a verseny  zárása előtt.

(3) Ha a kiállító más versenytársát az eredményességében bármilyen módon hátráltatja, vagy kárt okoz neki.

(4) Ha a kiállító a versenykiírásban lévő szabályokat megszegi, különös tekintettel a nem saját gyűrűs állat versenyeztetésére.


13.§ A tenyésztői elismerések megnevezése és szintjei:
(1) Arrabona  Mestertenyésztő       50 pont
(2)
Arrabona  zöldkoszorús Mestertenyésztő       75 pont
(3)
Arrabona  bronzkoszorús Mestertenyésztő     100 pont
(4)
Arrabona  ezüstkoszorús Mestertenyésztő     150 pont
(5)
Arrabona   aranykoszorús  Mestertenyésztő     200 pont
(6)
Arrabona   gyémántkoszorús  Mestertenyésztő      300 pont

II. Záró rendelkezések

14.§ E szabályzat végrehajtása 2012.01.01. időponttól visszamenőleges hatályú. 

                                                          

 

 

 

 

                                                                                                                 Bóka József

                                                                                                                        Elnök

Kereső


Login Form